Algemene voorwaarden verhuur met chauffeur.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Royal

trouwauto-service hierna te noemen: "Gebruiker", en een Wederpartij waarop Gebruiker deze

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker,

voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in

overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen

overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke

bepalingen in acht wordt genomen.

4.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze

algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

5.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld

is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6.Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat

de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou

verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te

verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1.Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor

aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de

aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij

redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een

kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van

overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder

verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de

aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt

dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

5.Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van

de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes

gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst;

prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij

uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk

anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een

termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van

een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker

dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de

overeenkomst.

3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus

uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die

onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van

de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst,

vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan

Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in

onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud

van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde

instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief

opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk

overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd

of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging

van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De

Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de

wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker

gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de

binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering

opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop

daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde

overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond

om de overeenkomst op te zeggen.

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de

overeenkomst eigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben

bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10.Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen

waartoe hij egens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade

(daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

11.Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is

Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook

wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

- Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;

- Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op

Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;

- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening

van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te

ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na

het sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst

op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de

aflevering langer dan drie maanden na de koop/huur zal plaatsvinden.

Artikel 4 . Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst

terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

1 de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

2 na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede

grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

3 de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende

is;

4 indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden

gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen,

is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

5 indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de

overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet

van Gebruiker kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding

van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij

onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij

zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat,

is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op

enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie,

wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met

de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit

tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan

Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening

gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang

van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker

genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van

beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste

van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet

langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst

terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder

enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De

vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de

daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en

afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde

arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

8. Annuleringsvoorwaarden:

- Annulering binnen 6 weken voor aanvang wordt 50% van het totaal bedrag in rekening

gebracht.

- Annulering binnen 4 weken voor aanvang wordt 80% van het totaal bedrag in rekening

gebracht.

- Annulering binnen 2 weken voor aanvang wordt 90% van het totaal bedrag in rekening

gebracht.

Artikel 5. Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien

hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en

noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn

rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien,

waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is

zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen

indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat

Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der

partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade

aan de andere partij.

4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

overeenkomst.

5.Indien het verzekerings technisch niet mogelijk is de auto te verzekeren voor los verhuur zonder

chauffeur kan er worden overgegaan op verhuur inclusief chauffeur of kan er beroep worden

gedaan op het retourneren van alle betaalde bedragen aan Royal trouwauto-service en kan de

overeenkomst worden ontbonden.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker

aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker

aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de

Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het

geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de

Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk

geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend

vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig

verschuldigde bedrag.

3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste

plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte

in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien

de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan

volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en

lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de

Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment

in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens

Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die

redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in

aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de

Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens

rente verschuldigd.

Artikel 7. Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Gebruiker te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan

op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. De in dit artikel genoemde

garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor de uren overeengekomen tussen

Gebruiker en Wederpartij, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders

zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een

derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak

ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of

voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of onderhoud daaraan door de Wederpartij en

/ of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of

derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen,

daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze

werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin

aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden

waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals

bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment

dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden

zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het

geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen

dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 24 uur na ontdekking

schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke

omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De

Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De

Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde

diensten, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer

toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige

omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,

daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal

voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in

deze bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is

uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

· de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

· de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;

· redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze

algemene voorwaarden.

5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het

geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge

artikel 7:24 lid 2 BW.

6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van

Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte

van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering

van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade

te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met

de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan

Gebruiker toerekenbaar is.

2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij

gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van

hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van

adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te

gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen

integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van

toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt

gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van

het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Royal trouwauto-service © copyright  2011 | All rights reserved