Algemene voorwaarden verhuur zonder chauffeur.


1. Verhuurperiode/ terugbrengen van de auto: de huurder brengt het voertuig inclusief accessoires op de

overeengekomen datum en tijdstip, of eerder zodra, gewenst door Royal trouwauto-service.

2. Iedere bestuurder moet minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Alleen de huurder mag het

voertuig besturen. Als er sprake is van een extra bestuurder dan moet de naam en het adres bij de toegevoegde

bestuurder bekend zijn, voor het einde van de cheque out en / of aanvaarding van het voertuig. De huurder is in

ieder geval aansprakelijk voor de opgelopen schade aan het voertuig, uitdrukkelijk ook als deze door de extra

bestuurder (s) zijn opgelopen.

3. Algemene beperkingen voor het gebruik: de huurder bevestigt dat het voertuig niet gebruikt mag worden in de

volgende omstandigheden, en dat hij verantwoordelijk is voor alle schade als van deze condities wordt

afgeweken: (a) rijden in/door Bulgarije, landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (CIS), de

Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije, Polen, Roemenië, Albanië, de landen van het voormalige

Joegoslavië, Griekenland en Turkije, (b) voor het vervoer van illegale of gevaarlijke goederen, (c) het vervoeren

van personen tegen vergoeding, (d) voor lesdoeleinden, (e) voor het slepen, duwen of op andere manier

verplaatsen van een ander voertuig of aanhanger, (f) voor de participatie pogingen tot recordbrekingen,

motorsport evenementen, auto races, ralies, testen en trainingen in de breedste zin van het woord, (g) onder de

invloed van alcohol of drugs.

4. Kosten: voor de teruglevering van het voertuig, moet de huurder het volgende betalen: (a) huurkosten, (b) de

dagelijks kosten zoals genoemd in het ondertekenden huurcontract,(c) eigen risico in het geval van schade, (d)

eventuele extra kosten voor: een extra bestuurder, accessoires, brengen en halen van het voertuig inclusief de

kosten voor het niet in bedrijf zijn van het voertuig, (f) brandstofkosten en tankservice als het voertuig terug is

gebracht met minder dan een volle tank (er wordt geen tegoed uitgekeerd als er meer brandstof in het voertuig is

dan eerder overeengekomen), (g) eventuele belastingen of kosten vanuit overheidswege. Direct na ontvangt van

de rekening dient de huurder de volgende zaken te betalen: (h) volledige compensatie in verband met schade

veroorzaakt door buitenproportioneel of onverantwoord gebruik van het voertuig, zoals overeengekomen in het

contract veroorzaakt door de huurder en/of ieder andere bestuurder, (i) schades in verband met diefstal tot het

maximale eigen risico bedrag dat overeen is gekomen, (j) bekeuringen en boetes, (k) incasso en juridische kosten

in verband met de inning van vorderingen op de huurder.

5. Kosten opgelopen door schade, ongelukken, diefstal: de huurder is aansprakelijk voor alle kosten of

verandering in waarde van de auto, tot het overeengekomen eigen risico, opgelopen door Royal trouwautoservice.

Kosten die in rekening gebracht worden kunnen (onder andere) zijn: schade aan het voertuig,

waardeverlies door diefstal, verlies in waarde, transportkosten, expertise rapportage kosten, administratiekosten,

verlies door buitengebruikstelling, aansprakelijkheid aan derde partijen, verlies van verzekering kortingen en

bonus. Ongeacht plaats en tijd van inlevering blijft de huurder aansprakelijk totdat Royal trouwauto-service

schriftelijk uw aansprakelijkheid kwijt.

6. Onbeperkte aansprakelijkheid: de huurder is volledig aansprakelijk, ook wanneer de schade door een

additionele bestuurder is veroorzaakt, voor schades veroorzaakt als de voorwaarden van het contract zijn

overtreden, en schades ontstaan door opzet en/of grove nalatigheid.

7. Aansprakelijkheidsverzekering: de huurder en alle geaccepteerde bestuurders zijn verzekerd tegen materiele

schade en gerelateerde kosten zoals gedekt door de automobielverzekering welke Royal trouwauto-service ter

inzage heeft. Procedure bij een ongeluk: in het geval van een ongeluk dient de huurder de belangen van Royal

trouwauto-service en haar verzekeraar te beschermen door: (a) accuraat en compleet het schadeformulier in te

vullen dat hem door Royal trouwauto-service is gesteld, (b) het noteren van de namen en adressen van partijen

en getuigen, (c) niet bekennen van schuld of erkennen van aansprakelijkheid, (d) het voertuig veilig te stellen, (e)

direct contact op te nemen met Royal trouwauto-service, en (f) direct de politie op de hoogte stellen als de schuld

van de andere partij moet worden vastgesteld, of als er mensen gewond zijn. De huurder is aansprakelijk voor

schade die ontstaat door niet navolgen van deze instructies.

8. Vervoerde goederen en/of dieren: de huurder vrijwaart Royal trouwauto-service van iedere aansprakelijkheid

voor het verlies of schade aan personen, bezittingen of dieren, welke zijn achtergelaten, opgeslagen of vervoerd

in het voertuig, tevens wordt Royal trouwauto-service gevrijwaard van deze aansprakelijkheid door derde

partijen. Dieren mogen uitsluitend vervoerd worden in daarvoor bestemde kooi, en mogen niet alleen in het

voertuig worden achtergelaten.

9. Veilig beheer van het voertuig: ieder moment dat het voertuig niet in gebruik is dienen het stuur en de ramen

op slot te staan, de sleutel verwijderd en het elektronisch antidiefstal systeem ingeschakeld.

10. Defecten aan het voertuig: Royal trouwauto-service is niet aansprakelijk voor defecten en constructiefouten,

of de schade die hierdoor ontstaat. Mocht een probleem met het voertuig ontstaan neemt u dan direct contact op

met Royal trouwauto-service. Reparaties of servicewerkzaamheden kunnen alleen met toestemming van Royal

trouwauto-service worden uitgevoerd.

11. Aanpassingen aan deze overeenkomst: aanpassingen en toevoegingen aan deze overeenkomst zijn ongeldig

zonder schriftelijke bevestiging van Royal trouwauto-service.

12. Wederverhuur, overdracht van contracten: doorverhuren en het overdragen van dit contract kan alleen met

schriftelijke toestemming van Royal trouwauto-service.

13. Toewijzen van claims door Royal trouwauto-service: Royal trouwauto-service is gemachtigd om claims welke

voortkomen uit of in relatie staat tot dit contract toe te wijzen.

14. Volmacht: in het geval van een ongeluk met het gehuurde voertuig, geeft de huurder Royal trouwauto-service

en haar verzekeringsmaatschappij een volmacht voor het verkrijgen van informatie van autoriteiten zoals

rechtbanken, openbaar ministerie, politie, instanties zoals verzekeringsinstellingen en

verzekeringsmaatschappijen en overige derde partijen.

15. Privacy: conform de wetgeving omtrent privacy zoals omschreven in de wet bescherming persoonsgegevens

(WBP) is Royal trouwauto-service. gemachtigd om: (a) uw informatie te verzamelen gebruiken welke zijn vermeld

in het contract, (b) u te informeren over de dienstverlening van Royal trouwauto-service.

16. Jurisdictie: op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Enig geschil zal voor de rechtbank van

Amsterdam worden geslecht.

Royal trouwauto-service © copyright  2011 | All rights reserved